Lanna Architecture Center
Faculty of Architecture, Chiang Mai University
Tel: 0 5327 7855, 0 5394 2806-7 Fax: 0 5322 1448

ภาพกิจกรรม

เพิ่มเติม >>

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์


ทะเบียนหนังสือห้องสมุดศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา

แบบสถาปัตยกรรม บทที่ 3

ห้องสมุดภาพ

เพิ่มเติม >>

MDAH04 แบบจำลอง อาคารคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (แก้วมุงเมือง)

MDAH03 แบบจำลอง ส่วนขยายระเบียงด้านทิศเหนือ อาคารคุ้มเจ้าบุรีรัตน์

MDAH02 แบบจำลอง โรงครัวคุ้มเจ้าบุรีรัตน์

MDAH01 แบบจำลอง อาคารคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)