Lanna Architecture Center
Faculty of Architecture, Chiang Mai University
Tel: 0 5327 7855, 0 5394 2806-7 Fax: 0 5322 1448

ภาพกิจกรรม

เพิ่มเติม >>

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์


ภูมิปัญญาพื้นถิ่นด้านการใช้วัสดุและเทคนิคการก่อสร้างในงานสถาปัตยกรรมประเภทวิหารของเชียงใหม่และสิมของหลวงพระบาง

ถนนคนเดินในเขตเมืองเชียงใหม่ (Pedestrian Routes in Chiangmai City)

โครงการการใช้พื้นที่สาธารณะเป็นถนนคนเดินแบบตลาดนัดในเมืองของไทย

การประยุกต์ใช้การสำรวจรังวัดด้วยภาพกับงานสถาปัตยกรรมในประเทศไทย

ช่างพื้นบ้านล้านนากับการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม

การจัดการองค์ความรู้สถาปัตยกรรมล้านนาด้านที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล

ห้องสมุดภาพ

เพิ่มเติม >>

MDSH07 อาคารพาณิชย์ใหม่

MDSH06 โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ (CMIS)

MDSH05 โบสถ์โรงเรียนเชียงให่คริสเตียน

MDT14 อุโบสถวัดร้อยจันทร์