Lanna Architecture Center
Faculty of Architecture, Chiang Mai University
Tel: 0 5327 7855, 0 5394 2806-7 Fax: 0 5322 1448

ภาพกิจกรรม

เพิ่มเติม >>

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์


โครงการวิจัยและการจัดองค์ความรู้การใช้วัสดุก่อสร้างพื้นถิ่นและเทคโนโลยีก่อสร้างในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

พิธีกรรมความเชื่อการปลูกเรือนล้านนา

เรือนไทยบ้านไทย

สถาปัตยกรรมไทย

การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมล้านนาประเภทอาคารไม้

30 ปี คณะวิจิตรศิลป์ “จุดประกายให้โลกงาม”

ห้องสมุดภาพ

เพิ่มเติม >>

MDT09 อุโบสถสองสงฆ์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

MDT08 วิหารวัดพันเตา

MDT02 วิหารวัดเกตการาม

MDT06 วิหารโถง วัดไหล่หินหลวง จังหวัดลำปาง